กรองทรัพยากร
พุธ, 25/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4201 : Smart Class room
CLB 4202 : Smart Class room
CLB 4203 : Smart Class room
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
OAR ดอกคูณ : Lecture Room
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room
OAR ยางนา : OBS Studio Room
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับรองการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเคอร์เพื่อการแสดงแบบสถาปัตยกรรม 2
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306212 Electrical Engineering Lab II (sec.3) 1141221-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาตร์เบื้องต้น 1306212 Electrical Engineering Lab II (sec.4)
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1301301 sec.3 1301301 sec.3 1143110 การสร้างและออกแบบเว็บ - อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1306204-60 , 1306206-55 การวิเคราะห์วงจรเครือข่าย
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1205457 Computer Application for Food Technology วิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
พฤหัสบดี, 26/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                 อ.วิชุดา สายสมุทร            
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     รับรองการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเคอร์เพื่อการแสดงแบบสถาปัตยกรรม        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1301201 sec.4     1301201 sec.4            
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการออกแบบกราฟิก      
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1447206 การผลิตสิ่อใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์     ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2      
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1301201 sec.2     1301201 sec.2            
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ธวัชชัย สลางสิงห์     ธวัชชัย สลางสิงห์            
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
ศุกร์, 27/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         อ. ศันศนีย์ ศรีจันทร์                            
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             1301301 sec.1 1301301 sec.1            
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     รองรับการเรียนการสอนในรายวิชา 2001252-60 เขียนแบบผลิตภัณฑ์      
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1146206 การสร้างโมเดล 3 มิติ         1146206 การสร้างโมเดล 3 มิติ        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             1301301 sec.2 1301301 sec.2            
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกสื่อดิจิทัล     ดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์      
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             1301301 sec.4 1301301 sec.4            
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1145001 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                            
เสาร์, 28/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     กฤตยา ไชยยศ 1301301 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล      
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
อาทิตย์, 29/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     กฤตยา ไชยยศ 1301474เทคโนโลยีซีเอ็นซี    
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
จันทร์, 30/11/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1305204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     รองรับการเรียนการสอนในรายวิชา 2011431-58 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม                            
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                         1141221-63        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1143110 การสร้างและออกแบบเว็บ - อาจารย์ธวัชชัย สลางสิงห์     1301474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี 1306212 Electrical Engineering Lab II
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                             1306471-60 การสื่อสารทางเเสง
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1205457 Computer Application for Food Technology    
อังคาร, 01/12/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 07 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1301201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                            
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306212 Electrical Engineering Lab II (sec.2)     1205326 Agro-Industrial Plant Environment and Sanitation      
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1309200 ComPro for ChemEng            
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา     1309200 ComPro for ChemEng                            
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1309200 ComPro for ChemEng            
 
 
ย้อนกลับ 25/11/2563 - 01/12/2563 ไปข้างหน้า