กรองทรัพยากร
อาทิตย์, 21/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17
ห้องประชุม 1C 12
ห้องประชุม 3C 12
ห้องประชุม 4C-05
จันทร์, 22/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                     รองรับการเรียนการสอน 2001 412-55 สัมมนาทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ2(1-2-4) ชั้นปีที่4                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16                 การเรียนการสอน วิชา 1301425 Com.Aided Mech.Eng.Desing Sec.1 ภาคการศึกษา 1/2562                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                           การเรียนการสอน วมว วิชาระบบอัจฉริยะในอุปกรณ์พกพา                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09       อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (word และ excel)     การใช้ Ms.Office เพื่อการจัดการเรียนการสอน              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11         1121300 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์             1141221                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                 สอนรายวิิชาวิจัยทางสังคม รหัสวิชา 1451131                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06     1143 109 Human and Computer Interaction             1141221 กลุ่ม 2                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17   อบรม ocn.trainning.ubu              
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
อังคาร, 23/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 การสอนวิชา 1103104 ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์                                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16   ทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Post-Test) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิจัยทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                 การเรียนการสอน วิชา 1309200 Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2562                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                     1143306 การพัฒนาเกม        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                     การใช้ Ms.Office เพื่อการจัดการเรียนการสอน              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11     1205457 Computer Applications in Food Technology     การเรียนการสอน วิชา 1309200 Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2562                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                 การเรียนการสอน วิชา 1309200 Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2562                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06                 การเรียนการสอน วิชา 1301425 Com.Aided Mech.Eng.Desing Sec.2 ภาคการศึกษา 1/2562                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17   อบรม ocn.trainning.ubu              
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
พุธ, 24/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 1306431 การสื่อสารทางแสง (Optical Communications)     1306204 การวิเคราะห์วงจรเครือข่าย (Network Analysis) การเรียนการสอนรายวิชา​ 1302201 วัสดุวิศวกรรม​        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16   ทดสอบทักษะด้านการคำนวณ และด้านการจัดการข้อมูล (Post-Test) UBU LMS Chapter 1 : How to Create Online Course ?              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06         สอน วมว. วิชา ว.32282 Data Science การเรียนการสอน วิชา 1305204 Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2562            
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                     การใช้ Ms.Office เพื่อการจัดการเรียนการสอน              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                         1141221 กลุ่ม 1                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร๋เพื่อการออกแบบ 1 1447 202 การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ การเรียนการสอน วิชา 1301425 Com.Aided Mech.Eng.Desing Sec.3 ภาคการศึกษา 1/2562        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06     1205 453 Agro-Industrial Plant Management         1143 113 Digital media Production                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17                     การใช้ Ms.Office เพื่อการจัดการเรียนการสอน              
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
พฤหัสบดี, 25/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                 การเรียนการสอนรายวิชา​ 1302201 วัสดุวิศวกรรม​                    
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16     การเรียนการสอน วิชา 1301425 Com.Aided Mech.Eng.Desing Sec.4 ภาคการศึกษา 1/2562                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบเวปไซด์                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11 1447208-60 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 1205457 Computer Applications in Food Technology        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                     Tools for Active Learning : Socrative              
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06     1143 113 Digital Media Production     1143 109 Human and Computer Inteaction                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17 2011 221 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 3(1-4-4)                                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
ศุกร์, 26/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16     ใช้สอนวิชา 1301474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี อาจารย์ผู้สอน อ.กฤตยา ไชยยศ                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09   รายวิชา 1102300 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์                                        
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06     1143 113 Digital Media Production                 1143 113 Digital Media Production            
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17     เรียนวิชา 1141224 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์                                    
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
เสาร์, 27/07/2562 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
ห้องบรรยายและสัมมนา 3C 10-11 TO BE NUMBER ONE CAMP            
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1C 15-16                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 07                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 10-11                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 16-17                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 05-06                                                
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3C 16-17                                                
ห้องประชุม 1C 12                                                
ห้องประชุม 3C 12                                                
ห้องประชุม 4C-05                                                
 
 
ย้อนกลับ 21/07/2562 - 27/07/2562 ไปข้างหน้า