กรองทรัพยากร
พุธ, 23/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4201 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม
CLB 4202 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียน
CLB 4203 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง
OAR ดอกคูณ : Lecture Room
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room
OAR ยางนา : OBS Studio Room
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1309200
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาเวียดนาม เทคนิคการแปลภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สอนวิจัย อ.นพพร ช่วงชิง รายวิชากำลังวัสดุ
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา วิชา 1306204 Network Analysis
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี
พฤหัสบดี, 24/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4202 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียน                                
CLB 4203 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room   อ.มงคล
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                               Smart presentation สำหรับ นศ.เกษตรศาสตร์      
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     สอนวิชา 1301425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล Sec.2 สอนวิชา 1301371 เมคคาทรอนิคส์            
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การเขียนงานวิชาการภาษาเวียดนาม     1143402 - การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1447208 Computers for Communication Arts                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     สอนวิชา 1301425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล Sec.4                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                     รองรับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการออกแบบกราฟิก      
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                         การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ    
ศุกร์, 25/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4202 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียน                                
CLB 4203 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1145005 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ     1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1      
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         ผศ.ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี                        
เสาร์, 26/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
อาทิตย์, 27/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room                                        
CLB 4202 : Smart Class room                                        
CLB 4203 : Smart Class room                                        
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                                        
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
จันทร์, 28/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4202 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียน                                
CLB 4203 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.วิชุดา                 1309200
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     สอนวิชา 1301425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล Sec.1                        
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     สอนวิชา 1301425 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล Sec.3                        
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2011221-58 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ     รองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 2011221-58 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ      
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา วิชา 1306204 Network Analysis                 วิชา 1306476 Broadband Communications
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
อังคาร, 29/09/2563 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
CLB 4100 : บันทึกด้วยกล้องวีดิโอ                                        
CLB 4104 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง อุทัย อันพิมพ์                            
CLB 4105 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4201 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4202 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียน                                
CLB 4203 : Smart Class room งานบริการอาคารเรียนรวม                                
CLB 4204 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4205 : live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4301 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4302 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4304 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
CLB 4305 : Live on line และบันทึกการสอนด้วยตนเอง                                        
OAR ดอกคูณ : Lecture Room                                        
OAR ทองกวาว : VDO Studio Room                                        
OAR ยางนา : OBS Studio Room                                        
OCN 1C 15-16 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 สอนวิชา 1305204 Computer Programming    
OCN 2C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1309200 สอนวิชา 1301423 เทคโนโลยีและการควบคุม
OCN 2C 09 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 3         การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนาม 3
OCN 2C 10-11 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                        
OCN 2C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1309200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์            
OCN 3C 05-06 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                 1309 200            
OCN 3C 10-11 : ห้องบรรยายและสัมมนา                             วิชา 1306476 Broadband Communications
OCN 3C 16-17 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1413491 วิธีวิจัย     1309200            
 
 
ย้อนกลับ 23/09/2563 - 29/09/2563 ไปข้างหน้า